AI Droid RISING” at Shinjuku BLAZE live streaming

%title
<>Distribution technology: Kenji Shiraishi<>Distribution sound: Keita Ando<>Cinematography: Jun Udagawa, Riki Shinoda, Ryo Kakinami, Yoichi Sunahara<>Assistance: Shinnosuke Yamane<>Distribution management: Yoshitaka Terada<>Stage progress: Ryosei Kurosu<>