Live Streaming of “Namanomikusu” Online Bus Tour in Yakatabune (Asakusa-Odaiba)

%title
Technical: Kenji Shiraishi, Yuta Ogawa<>Distribution voice: Keita Ando<>Photography: Yoichi Sunahara<>Distribution management: Ryosei Kurosu<>
%title