Yumekana Summit 2021.”

<><><>Live streaming><>Distribution technology: Kenji Shiraishi<>Distribution sound: Akihiro Hayashi<>Filming: Hirotoshi Maekawara, Kotaro Oda<>Stage switcher: Takumi Imamura<>Video editor: Kaiomi Tsuchiya<>Distribution and relay management: Yudai Kumazaki <>Stage Director: Suzu Hirata (Kome Tsubu)<>Assistant Director: Naoya Kashiwagura (Kome Tsubu)<>Sound: Natsuki Izumitani, Mizuki Tsuchiya, Sumire Yoshikawa, Mifu Asato&lt Lighting: Hina Tanaka, Yuiko Tsuji, Moe Kawamata<>Stage Production: Sota Tsuganezawa, Shosuke Hanaka, Takukou Oketani<>Production: Momoko Komatsu, Wakaba Shirai, Reiko Yamaguchi<>Making Photography: Daimu Yamagata, Momoka Uda<>Cooperation: Tokyo School of Music & Dance<><>Event Production Director: Ryosei Kurosu (Kometsubu Entertainment Inc.)<><>Collaboration: Tokyo
%title