Ellie Omiya “Niji no Kujira” stage shooting

%title
director: Ryosei Kurosu<>camera: Yoichi Sunahara, Junichi Kato

<>