Linolino “Love Cute Live 2022” 在涩谷 eggman 现场直播。

<>Linolino HP:https://linolino.girlfriend.jp/<><>发行技术:Kenji Shiraishi<>发行音响:Keita Ando<>拍摄:Riki Shinoda, Jun Udagawa, Ryo Kakinami, Kaoyo Ozaki<>拍摄助理:Shinnosuke Yamane、Haruya Funayama<>发行管理:Ryosei Kurosu<><>现场发行:Kometsubu Entertainment<> Inc.
标题