MITO MUSIC CANDLE “现场直播。

标题
技术:Kenji Shiraishi <>音效:Bara-san <>摄影:Yoichi Sunahara、Nobuhiro Funau、Hideki Ishizawa <>配送管理:Ryosei Kurosu <>