Linolino “Love Cute Live 2022” at Shibuya eggman live streaming

<>Linolino HP: https://linolino.girlfriend.jp/<><>Distribution Technology: Kenji Shiraishi<>Distribution Sound: Keita Ando<>Filming: Riki Shinoda, Jun Udagawa, Ryo Kakinami, Kaho Ozaki<>Filming Assistant: Shinnosuke Yamane, Haruya Funayama<>Distribution Management: Ryosei Kurosu<><>Live Distribution Produced by Kometsubu Entertainment<> Inc.
%title