ME Oto Concert vol.6″ -New Year’s Eve with ME Oto

Performed by ME Sound (Tenor: Motoharu Aoyagi, Soprano: Futami Eguchi)<>Piano: Yuka Ito<>Distribution Technology: Kenji Shiraishi<>Distribution Sound: Yasuomi Masuda<>Photography: Manabu Yokoyama, Shu Kuroda, Yusuke Inoue<>Distribution Management: Ryosei Kurosu<& gt; Assistant delivery: Mahiro Nakahira, Shizune Kamikado<><>Delivery assistant: Masahiro Nakahira, Shizune Kamikado<>