ME Oto Presents “Wa Concert” 2022 at Nerima Bunka Center

%title
<>Distribution technology: Kenji Shiraishi<>Distribution audio: Ryo Murakami, Reimochi Yasuda<>Filming: Yoichi Sunahara, Hidetoshi Emoto, Manabu Yokoyama<>Assistance: Ryone Yamanaka<>Distribution management: Ryosei Kurosu<><>Live distribution production: Kometsubu Entertainment Inc. Kometsubu Entertainment