Rui’s 34th Birthday Party Solo Live

<>Venue: Haneda TIAT SKY HALL<>Distribution technology: Kenji Shiraishi<>Distribution sound: Ryoma Matsuba<>Filming: Yoichi Sunahara, Manabu Yokoyama, Hidetoshi Emoto<>Assistance: Suzu Hirata, Mahiro Nakahira<>Event production and management: Kazumasa Kaneko, Naoya Kashiwagura, Hazuki Tokaibayashi, Agata Mitsuyama, Shinnosuke Yamane, Shizune Kamikado, Momoko Takazawa<>Still photography: dorlis<><>Live streaming produced by Kometsubu Entertainment Inc.
%title