Sangwoo’s 34th Birthday Event

<>Distribution technology: Kenji Shiraishi<>Distribution voice: Ryoma Matsuba<>Filming: Yoichi Sunahara, Manabu Yokoyama, Hidetoshi Emoto<>Distribution management: Ryosei Kurosu<>Assistance: Suzu Hirata, Mai Suzuki<>Event production and management: Kazumasa Kaneko, Naoya Kashiwagura, Hazuki Tokaihayashi, Shinnosuke Yamane, Shizune Kamikado, Momoko Takazawa<>Still photography: dorlis