Eisuke Takashima “TENSEI” music video

Eisuke Takashima original song “TENSEI” Music Clip <>violin: Eisuke Takashima <>piano: Shoko Mochiyama <>calligraphy: Reisen (Reisen) <>director: Yuna Takeyama <>camera: Spacan Anakkawi <>lighting: Kazuyoshi Mori, Takaya Hojo <>props & decoration: Hitomi Tsutsui, Tomoka Hiroyama <>video editor: Kaiomi Tsuchiya, Manabu Yokoyama (COUNTER COLOR) production manager:Yudai Kumazaki assistant director:Yujin Saigami camera assistant:Hiroshi Yoshida, Morioki Nagasaka <>production:Juichiro Saito, Yu Kimura, Saya Nakano <>special thanks:Tokyo Acting, Film and Broadcasting College &lt ;>general director & video producer: Manabu Yokoyama (COUNTER COLOR) <>creative producer: Ryosei Kurosu (Kometsubu Entertainment, inc) <>producer: Eisuke Takashima “TENSEI” (3rd Album Journey) <>Piano Shoko Mochiyama <>Guitar Hiroshi Ishii <>Bass Naoki Koyama <>Drums Maabii <>Arrangement Eisuke Takashima <> Co-arrangement Shusaku Ogawara <><>

<>